Джаз ичюн — Кектебельге!

Koktebel Jazz Party волонтёрлары Тынч бухтада талакъа кечирдилер

Koktebel Jazz Party волонтёрлары Тынч бухтада талакъа кечирдилер

Koktebel Jazz Party-2019 халкъара джаз фестивалининъ экинджи куню, волонтерлар, эм де Коктебельнинъ сакинлери ве мусафирлери Тынч бухта ландшафт-рекреацион паркы территориясында талакъа кечирдилер. Тедбир Мероприятие «плоггинг» форматында кечти, яни чапув девамында чёплюк джыйылды.

Волонтёрлар ве Коктебель джаз фестивалининъ тешкилятчылары Тынч бухтада эвель де талакъалар кечире эдилер. Кечкен сене талакъада иштирак эткенлер къайд этелер ки, рсстлыкъ багъчасында баягъы темиздже олды. Энди чёплюкни тапмакъ ичюн къыдырмакъ керек.

"Фикиримдже, бизим тырышувларымызнен Тынч бухтада кечкен сенеге бакъкъанда темидже олды. О вакъыт биз пек чокъ чёплюк джыйдыкъ, шимди исе оны къыдырмакъ керек. Ве бу яхшы. Бу бизим тырышувларымызнынъ нетиджесидир", — дей, эминликнен Koktebel Jazz Party халкъара фестивали тешкилий комитетининъ реиси, "Россия сегодня" халкъара информацион агентликнинъ генераль мудири Дмитрий Киселев.  

Бунен берабер, онынъ сёзлерине коре, бу тедбир позитив олса биле, оны бойле бир «наразылыкъ акциясы» деп саймакъ мумкюн. Бу къасабада темизлев иншаатларнынъ чокъкъа баргъан къуруджылыгъына къаршылыкътыр. 

"Умумен алгъанда Коктебель эки йыл эвельки девирге бакъкъанда беттер олды. Чюнки адамларнынъ сайысы артты, чамур-кир артты, темизлев иншаатлар исе ойле де ёкъ, федераль бюджеттен пара айырылгъанына бакъмадан. Амма оларны керек киби къулланмайлар. Бир тарафтан бизим акциямыз позитив, башкъа тарафтан исе буны Къырымгъа ве Коктебельге бойле мунасебет косьтерильгенине наразылыкъ акциясы деп, саймакъ мумкюн", — деп, къайд этти фестиваль тешкилий комитетининъ реиси.

Экологик акциялар Тынч бухтада, Дмитрий Киселевнынъ фикириндже, Коктебельде ве умумен Къырымда темизлик олмасы ичюн месулиетли мемурлар ичюн яхшы орьнектир.

Умумен акцияда 50-ден зияде волонтер, эм де онлардже ерли сакин ве раатлангъанлар иштирак этти. Олар эписи курорт къасаба темиздже олмасы ичюн тырышалар.